Сертификати

СЕРТИФИКАТИ ISO:

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД
и
„Пи Ес Пи” ЕАД

са внедрили интегрирана система за управление на качеството, управление по отношение на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Пи Ес Пи ЕАД е сертифицирана по стандарт SA 8000:2008 за Социална отговорност. По този начин ръководството на компанията декларира своята ангажираност към устойчиво развитие, коректни трудови отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло с цел подобряване качеството на живот.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦПРС

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е вписана в ЦПРС за изпълнение на обекти от:

  • Първа група от трета до пета категория – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
  • Пета група – отделни видове СМР съгласо КИД

„Пи Ес Пи” ЕАД е вписана в ЦПРС за изпълнение на обекти от всички групи и категории:

  • Първа група от първа до пета категория – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
  • Първа група строежи по чл. 137, ал.1, буква „М”; т.4, буква „Е” и т.5, буква „Е” - недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии, недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение"
  • Втора група от първа до четвърта категория – строежи от транспортната инфраструктура
  • Трета група от втора и трета категория – строежи от енергийната инфраструктура
  • Четвърта група от първа до четвърта категория – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
  • Пета група – отделни видове СМР съгласо КИД

Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимка
с
с
с
с
с
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.