Уведомление за инвестиционно намерение от Джей Ди Инвест ООД

По своето предназначение и обем обектът е III–та категория, буква д, според чл.6 (5) от Наредба 1 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. Имотът е урегулиран поземлен имот – УПИ III2, кв. 24, разположен в устройствена зона Пп. Параметри на застрояване на имота, съгласно виза № 1178, издадена на 10.11.2021г., от гл. Арх. на общ. Враца:

  • Плътност на застрояване – max 80%
  • Кинт - max 2.5
  • Кота корниз - max 10 м
  • Плътност на озеленяване – min 20%

Предвижда се изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 5MW чрез монтиране на фотоволтаични модули върху поцинкована набивна стоманена конструкция, монтирани директно на терена.

Фотоволтаичната централа ще се състои от 6750 бр. фотоволтаични панели (1134x2278x35mm - 540 Wp) и 2480 бр. фотоволтаични панели (1134x2278x35mm - 545 Wp), монтирани върху 460 отделни маси с по 20 панела на маса и 3 маси с по 10 панела на маса.


Предвидено е да се разположат пет нови БКТП и едно ново БКРЗУ – всички те са готови изделия, по проект на производителя и доставени на обекта в напълно завършен във фабрични условия вид.

 

Джей Ди Инвест ООД, ЕИК: 204569385
гр. София, кв. Манастирски ливади
ул. Околовръстен път № 9, П.К. 1618

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.